บุรีรัมย์แบรนด์มาตรฐานบริการด้านการท่องเที่ยว

กลุ่มที่ถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นได้อย่างหรูหรา

การใช้ Logo แบบที่ 4 สีเงิน

["ช่างหรู รู้คุณค่าภูมิปัญญาท้องถิ่น" : Locally Luxury]
เกณฑ์พิจารณากลุ่มสินค้าและบริการที่สร้างคุณค่าภูมิปัญญาท้องถิ่นได้อย่างหรูหรา
(Locally Luxury Products and Services)

1. มีการนำเสนอเรื่องราวของภูมิปัญญาท้องถิ่นที่บ่งบอกถึงความเป็นบุรีรัมย์

2. มีองค์ประกอบของสินค้าและบริการอย่างน้อย 2 อย่าง ที่บ่งบอกความคิดสร้างสรรค์ เช่น บรรจุภัณฑ์ กิจกรรม การใช้สี

3. นำเสนอขายได้มูลค่าสูงกว่าสินค้าและบริการในประเภทเดียวกันหรือเมื่อเปรียบเทียบกับคู่แข่ง

4. มีการออกแบบสินค้าให้สามารถนำไปใช้ในโอกาศพิเศษหรือบริการที่สร้างประสบการณ์พิเศษ

5. ส่งเสริมการทำงานร่วมระหว่างศิลปินพื้นบ้านและงานออกแบบระดับสากล

6. แสดงให้เห็นได้ว่ามีโอกาศนำสู่ตลาดสากล (ผู้เชี่ยวชาญในสายสินค้าหรือบริการนั้น ๆ พิจารณา)


กลุ่มที่ถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นได้อย่างหรูหรา