บุรีรัมย์แบรนด์มาตรฐานบริการด้านการท่องเที่ยว

กลุ่มที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

การใช้ Logo แบบที่ 3 สีเขียว

["ช่างดี ช่างรับผิดชอบ" : Responsibly yours]
เกณฑ์พิจารณากลุ่มสินค้าและบริการที่มุ่งมั่นมีความโดดเด่นในการรักษ์สิ่งแวดล้อมและเป็นมิตรกับโลก
(Climate Friendly and Responsible Products and Services)

1. มีทีมในการจัดการเรื่องสิ่งแวดล้อม

2. มีแผนการจัดการเรื่องสิ่งแวดล้อม

3. มีการจดบันทึกเรื่องการใช้น้ำ

4. มีการจดบันทึกเรื่องการใช้พลังงาน

5. มีมาตรการในการลดขยะจากต้นทาง

6. มีมาตรการในการจัดการของเสีย

7. มีมาตรการในการแยกขยะ

8. มีมาตรการในการลดปริมาณการใช้น้ำ

9. มีการณณรงค์การลดใช้พลังงานกลุ่มที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม