บุรีรัมย์แบรนด์มาตรฐานบริการด้านการท่องเที่ยว

กลุ่มผ่านเกณฑ์มาตรฐานพื้นฐาน 4 ข้อ


ขั้นที่ 1 

A= Affiliation "Yes we can"

สามารถหาสมาชิกเข้าร่วมได้ง่าย

สามารถสร้างการรับรู้ในวงกว้างได้เร็ว

สามารถพัฒนาต่อยอดไปในระดับอื่น ๆ ได้1. สินค้าและบริการของท่านได้ผ่านการรับรองมาตรฐานใดต่อไปนี้
    i. ร้านอาหารผ่านการรับรอง Clean Food Good Taste หรือ Clean Food Good Taste Plus
    ii. ที่พักได้รับใบอนุญาตถูกต้องตามกฎหมาย
    iii. สินค้า ของที่ระลึก ได้รับการรับรอง อย.มผช. GMP OTOP 3-5 ดาว

2. การเป็นเจ้าของธุรกิจของคนในท้องถิ่น (Local Ownership)
หมายเหตุ : ในกรณีที่เป็นสินค้าหรือบริการที่เป็น Franchise เป็น Brand ที่มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักอยู่แล้วให้สามารถแสดงได้ว่ามีการประยุต์ใช้วัฒนธรรม ศิลปะท้องถิ่นในการดำเนินธุรกิจและมีคนท้องถิ่นเป็นเจ้าของ อย่างไรก็ตามให้กรรมการพิจารณาข้อกำหนดทางกฎหมายของ franchise agreement เป็นกรณี ๆ ไป

3. การจ้างงานคนในท้องถิ่น (Local Employment)
หมายเหตุ : หากคนในท้องถิ่นขาดคุณบัติในตำแหน่งงาน ขาดประสบการณ์และทักษะความรู้ด้านภาษาผู้ประกอบการจำเป็นต้องว่าจ้างบุคคลากรจากนอกพื้นที่ ผู้ประกอบการควรจัดทำแผนในการพัฒนาบุคคลากรให้เห็นได้ชัดเจนว่ามีกาสร้างคนท้องถิ่น

4. การแสดงอัตลักษณ์ท้องถิ่นด้วยการคัดสรรใช้วัตถุดิบในท้องถิ่น (Local Sourcing)

ขั้นตอนที่ 2

B= (Self) Benchmarking "Yes we are good"
เป็นการต่อยอดเพื่อเลือกรับการจัดกลุ่มสินค้าและบริการว่าโดดเด่นด้านใด ซึ่จะมีคณะกรรมการไปตรวจต่อไป


กลุ่มผ่านเกณฑ์มาตรฐานพื้นฐาน 4 ข้อ