บุรีรัมย์แบรนด์มาตรฐานบริการด้านการท่องเที่ยว

กลุ่มสร้างสรรค์และนวัตกรรม

การใช้ Logo แบบที่ 2 สีส้ม

["ช่างคิด ช่างออกแบบ" : Creatively Buriram]
เกณฑ์พิจารณากลุ่มสินค้าและบริการที่ทำการเพิ่มมูลค่าด้วยการนำความคิดสร้างสรรค์
(Creative and Innovative Products and Services)


1. สินค้าและบริการของท่านมีการออกแบบสินค้าและบริการที่มีความแปลกใหม่ไม่ซ้ำใคร

2. การใช้วัตถุดิบท้องถิ่นมาสร้างนวัตกรรมให้กับสินค้า เช่น บรรจุภัณฑ์ ส่วนผสม องค์ประกอบสี เป็นต้น

3. สินค้าและบริการของท่านมีอย่างน้อย 2 องค์ประกอบ ที่บ่งบอกว่าเป็นสินค้ามที่ามาจากรากวัฒนธรรมของบุรีรัมย์

4. สินค้าและบริการของท่านมีการนำแนวคิดเรื่องศิลปะมาประยุกต์ใช้

5. สินค้าและบริการของท่านมีจุดขายที่สามารถทำให้จดจำได้

6. สินค้าาและบริการของท่านมีการออกแบบที่รับรู้ได้ด้วยประสามสัมผัสมากว่า 3 ใน 5 คือ รูป รส กลิ่น เสียง สัมผัส

7. ท่านมีการออกแบบตราสินค้าและบริการของท่านอย่างสร้างสรรค์

8. มีการนำเทคโนโลยีมาใช้

9. สินค้าและบริการเปิดโอกาสให้ผู้ใช้ได้ร่วมสร้างสรรค์และมีประสบการณ์ร่วมได้


กลุ่มสร้างสรรค์และนวัตกรรม